Vilkår og betingelser

Velkommen til Lønnsomt.no!

Sist oppdatert: 10.01.2022

Vilkår for bruk av Lønnsomt.no

Ved å benytte deg av Lønnsomt.no aksepterer du de nåværende betingelsene for bruk.

Slik fungerer Lønnsomt.no

 • Lønnsomt.no er en gratis tjeneste som setter brukere i kontakt med utvalgte mobiloperatører.

 • Ved å fylle ut skjemaet på Lønnsomt.no, informerer du leverandørene om dine behov. Deretter vil du motta tilbud fra leverandørene.

 • I pilotfasen kan det hende at du kun blir kontaktet av en leverandør.

 • Ønsker du at din henvendelse blir strøket eller slettet fra tjenesten, kontakter du kundeservice@lonnsomt.no

Bruk av Lønnsomt.no

 • Det er ikke tillatt å utgi seg for å ha noen tilknytning til Lønnsomt.no, eller våre samarbeidspartnere, verken for offentligheten eller konkrete mottakere, uten grunnlag. Alle leverandører som samarbeider med oss, har underskrevet skriftlige avtaler.

 • Det er ikke tillatt å tilegne seg, eller forsøke å tilegne seg, ikke-offentlige deler av Lønnsomt.no. Det er heller ikke lov å tilegne seg andre brukeres opplysninger, for eksempel ved hacking.

 • Det er ikke tillatt å bruke, eller forsøke å bruke, Lønnsomt.no til spredning av virus, «trojanske hester», eller annen skadelig kode beregnet til å tilegne seg og/eller kopiere andre brukeres opplysninger eller øvrige ikke-offentlige opplysninger.

 • Det er ikke tillatt å negativt påvirke andre brukeres mulighet til å benytte seg av Lønnsomt.no.

 • Det er ikke tillatt å utgi seg for å være en annen fysisk person, eller uberettiget late som om man handler på vegne av andre fysiske eller juridiske personer.

 • Ved mistanke om handlinger som strider med god skikk, for eksempel ved falske eller villedende henvendelser, kan Lønnsomt.no sperre tjenesten for den brukeren det gjelder.

Ansvar og forholdet til leverandørene

 • Lønnsomt.no er kun involvert i å opprette kontakt mellom brukerne og leverandørene. Lønnsomt.no er dermed ikke involvert i utarbeidelsen av tilbudene, eller de ytelser tilbudene gjelder.

 • Leverandørene er uavhengige av Lønnsomt.no, og vi kan ikke garantere at de relevante leverandørene faktisk kontakter kunden med tilbud.

 • Det er ikke tillatt å bruke, eller forsøke å bruke, Lønnsomt.no til spredning av virus, «trojanske hester», eller annen skadelig kode beregnet til å tilegne seg og/eller kopiere andre brukeres opplysninger eller øvrige ikke-offentlige opplysninger.

 • Bruken av Lønnsomt.no skjer på eget ansvar. Avtaler inngått mellom kunde og leverandør, og innholdet i dem, er irrelevante for Lønnsomt.no. Lønnsomt.no har ikke ansvar for gjennomføringen, kvaliteten, eller lovligheten av avtalen, eller avtalens egnethet til det aktuelle formål. Lønnsomt.no har heller ikke ansvar for overholdelse av avtalt leveringstid, eller eventuelle tap brukeren måtte lide som følge av avtalen med leverandør, eller feil begått av denne. Lønnsomt.no tilstreber imidlertid å kun samarbeide med seriøse og pålitelige aktører. Samtidig ekskluderes leverandører som ikke følger opp inngåtte avtaler, eller på andre måter ikke lever opp til kravene Lønnsomt.no setter til kvalitet og pålitelighet.

 • Lønnsomt.no samarbeider med utvalgte, uavhengige mobiloperatører. Vi kan derfor ikke garantere at tilbudene er markedets beste eller billigste.

 • Lønnsomt.no er ikke ansvarlig for manglende oppfyllelse av sine forpliktelser, dersom mangelen kan tilskrives force majeure. Forhold utenfor Lønnsomt.no’s kontroll, og som Lønnsomt.no ikke kunne har forutsett ved avtalens inngåelse, anses som force majeure. Ansvarsfraskrivelsen består, så lenge de uforutsette hendelsene består. Eksempler på force majeure er naturkatastrofer eller usedvanlige naturforhold, terror, brann, oversvømmelse, hærverk, arbeidskonflikter, alminnelig vareknapphet, valuta- eller importrestriksjoner, eller utbrudd av en smittsom sykdom i et slikt omfang at det påvirker Lønnsomt.no’s muligheter til å oppfylle sine forpliktelser. Dette gjelder også mangler eller forsinkelser hos eventuelle underleverandører eller andre tredjeparter.

 • Lønnsomt.no er ikke ansvarlig på vegne av brukeren eller leverandøren, for de skatte- og avgiftsmessige forhold som måtte oppstå ved bruk av Lønnsomt.no. Dette gjelder skatt, moms og/eller andre avgifter i forbindelse med leverandørens ytelser og kundens betaling.

Immaterielle rettigheter

 • Samtlige immaterielle rettigheter relaterer seg til Lønnsomt.no og tjenestens eier, Lønnsomt.no. Herunder – men ikke bergrenset til – navnet «Lønnsomt.no» og «Lonnsomt.no», internettdomenet «Lønnsomt.no», varemerker i form av figur- og ordmerker, opphavsrett til materiale på hjemmesiden med mer. Disse tilhører Lønnsomt.no. Benyttelsen av Lønnsomt.no berettiger ikke brukere eller tredjeparter til noen form for kommersiell bruk av disse immaterielle rettighetene.

 • Benyttelsen av Lønnsomt.no gir heller ingen lisens til bruk av tredjeparters (inkludert leverandørenes) immaterielle rettigheter, herunder – men ikke begrenset til – opphavsrettigheter, varemerker og designrettigheter. Lønnsomt.no er ikke ansvarlig for uberettiget bruk av disse.

Kommunikasjon

 • All kommunikasjon med Lønnsomt.no skjer elektronisk.

 • Ved benyttelsen av Lønnsomt.no blir ikke brukere meldt opp på nyhetsbrev, med mindre det hukes av for nyhetsbrev.

Personvern og persondata

 • Bruk av Lønnsomt.no er underlagt lover og regler om personvern, og Lønnsomt.no følger personvernforordningen (GDPR).

 • Opplysninger gitt i skjemaet brukes ikke til annet enn en videresendelse til relevante mobiloperatører, med det formål å innhente tilbud.

Endringer

 • Vi forbeholder oss retten til å til enhver tid og uten forvarsel, gjøre endringer i brukervilkårene på Lønnsomt.no. Fortsatt bruk av Lønnsomt.no etter slike endringer er å betrakte som et samtykke til de endrede vilkårene.

 • Siste tidspunkt for oppdatering av brukervilkårene fremgår øverst på denne siden.

Lovvalg og tvister

 • Bruk av Lønnsomt.no og enhver tvist som måtte oppstå som følge av dette, er underlagt norsk lov.

 • Tvister som måtte oppstå ved bruk av Lønnsomt.no skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke lar seg gjøre kan tvisten bringes inn for for domstolene. Oslo tingrett er avtalt verneting.